Adwokat Konin, Koło, Słupca, Turek, Mediator Konin, Koło, Słupca, Turek, Adwokat Bartosz Żabierek, Mediator Bartosz Żabierek, odszkodowania, wypadki komunikcyjne, rozwody, podziały majątków, spadki, mediacje, obrona w sprawach karnych, obsługa firm.
html5 templates

KANCELARIA ADWOKACKA
I MEDIACYJNA

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (D. 1.1.10.2) – Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.


Oferuję kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. W ramach świadczonych usług udzielam porad prawnych, oferuję pomoc w sporach sądowych, sprawach przed organami administracji publicznej oraz
w sprawach rejestrowych, jak również pozasądowych. Przygotuję dla Państwa opinie prawne na temat bieżących problemów i zagadnień, pisma procesowe i pozaprocesowe oraz umowy. Pomagam w likwidacji szkód wywołanych szeroko pojętymi zdarzeniami ubezpieczeniowymi. Proponuję Państwu pomoc w mediacjach oraz negocjacjach.
Kancelaria pomaga również w windykowaniu należności.  

Obszary praktyki:

Prawo cywilne:

• odszkodowania za wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy
• spadki, działy spadków 
• podziały majątków i zniesienia współwłasności
• zasiedzenia, regulacja stanów prawnych nieruchomości, służebności 
• pomoc w dochodzeniu roszczeń w sprawach gospodarczych, bieżąca obsługa prawna firm

Prawo karne:

• obrona w sprawach karnych i wykroczeniach (np. wypadki komunikacyjne, kolizje, oszustwa, kradzieże itp.)
• reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwami 
• odroczenia wykonania kar, dozór elektroniczny itp. 

Prawo rodzinne:

• rozwody, podziały majątków 
• alimenty
• władza rodzicielska, ustalenie pochodzenia dziecka 
• kontakty z dziećmi 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

• ustalanie stosunku zatrudnienia 
• dochodzenie niewypłaconych wynagrodzeń 
• odszkodowania za wypadki w pracy 
• emerytury, renty, świadczenia z ZUS 

Prawo aministracyjne:

• odszkodowania za wywłaszczenia 
• wsparcie procesu budowlanego

Mediacja - ugody w sprawch m. in.:

 

• rozwodowych
• o alimenty i kontakty z dziećmi
• karnych
• gospodarczych
• o podział majątku, dział spadku, zniesienie współwłasności 


O mnie:

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej zdobywałem doświadczenie w organach administracji publicznej. W czasie aplikacji pracowałem w renomowanej kancelarii pod okiem doświadczonego praktyka. Każdego dnia stykałem się z szerokim spektrum spraw, w tym w wielu wypadkach niekonwencjonalnych, wymagających nieszablonowego podejścia i intuicji. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, zostałem członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Ponadto jestem stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Koninie.

Bartosz Żabierek adwokat mediator

MEDIACJA

Postaram się pomóc Państwu rozwiązać spór i znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

1. Dlaczego warto udać się do mediatora?
Po pierwsze mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania. Strony z pomocą mediatora same wypracowują możliwie elastyczne formy rozwiązania sporu. Mediator nie rozstrzyga kto ma rację.
Po drugie mediacja to szybki sposób na rozwiązanie problemu. Podczas mediacji nie przeprowadza się dowodów, jak to ma miejsce w toku postępowania sądowego, nie ma również sztywnych procedur, np. mediację można przeprowadzić na odległośc . Mediacja pozwoli Państwu zaoszczędzić czas. Ugoda zawarta przed mediatorem w większości przypadków, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc wyroku sądowego.
Po trzecie mediacja pozwoli oczyścić atmosferę, przy czym nie jest to żadna forma terapii. Mediacja ma charakter poufny, to znaczy, że nikt nie może powoływać się na oświadczenia składane drugiej stronie w jej toku, a nawet gdyby się tak zdarzyło sąd takie twierdzenia pomija. Często największą przeszkodą w rozwiązaniu problemu jest brak komunikacji. W mediacjach można bez obaw przedstawić swój punkt widzenia i postarać się przekonać do niego drugą stronę.


2. W jakich sprawach można skorzystać z pomocy mediatora?
Mediacje mogą być stosowane w szerokiej gamie konfliktów:
• rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych
• towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych
• w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych
• pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych
• w sprawach gospodarczych
• w sprawach karnych, a także dotyczących nieletnich


3. Jak skorzystać z pomocy mediatora?
• Gdy pojawił się spór, można zawrzeć z drugą stroną umowę o przeprowadzenie mediacji, wskazując osobę mediatora.
• Gdy zawarcie umowy o mediacji z pewnych przyczyn nie jest możliwe, każda ze stron może zwrócić się bezpośrednio z wnioskiem do mediatora o przeprowadzenie mediacji. Jednocześnie do wniosku należy dołączyć dowód doręczenia jego odpisu drugiej stronie.
 • Gdy sprawa jest już przed sądem na każdym jej etapie można prosić sąd o skierowanie sprawy do mediacji. Przy braku sprzeciwu drugiej strony sąd taką prośbę uwzględni. Mogą Państwo samodzielnie wybrać osobę mediatora, lub zdać się w tym zakresie na Sąd. Zaletą takiego rozwiązania jest np. zwrot całości opłaty od wniosku lub pozwu, gdy strony zawrą ugodę przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę.


Wynagrodzenie za pomoc prawną:
Z uwagi, iż każda sprawa jest specyficzna wynagrodzenie za usługę ustalane jest indywidualnie. Na wysokość wynagrodzenia wpływa rodzaj sprawy, stopień skomplikowania, nakład pracy, koszty związane z wykonaniem zlecenia, wartość przedmiotu sporu. 

Wynagrodzenie mediatora: 

1. W sprawach rodzinnych (np. alimnety, rozwód, kontakty z dziećmi) i niemajątkowych oraz majątkowych w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu:
- spotkanie wstępne (informacyjne z udziałem jednej lub dwóch stron) - 120 zł 
- spotkanie z udziałem stron - 250 zł za spotkanie (trwające do dwóch godzin), za każdą następną rozpoczętą godzinę wynagrodzenie wynosi 120 zł.
2. W sprawach majątkowych:
- spotkanie wstępne (informacyjne z udziałem jednej lub dwóch stron) - 120 zł 
- koszt jednego posiedzenia mediacyjnego - 300,00 zł, za spotkanie (trwające do dwóch godzin), za każdą następną rozpoczętą godzinę wynagrodzenie wynosi 150 zł.
- w przypadku zawarcia ugody dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1% od wartości sporu, ale nie więcej niż 5000 zł lub na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami. 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Bartosz Żabierek
Aleje 1 Maja 11/18
62-510 Konin

Kontakt

Email:
adwokat@adwokat-zabierek.pl  
Tel. 693 811 478

NIP/REGON/ NR KONTA

NIP: 665-26-97-674;
REGON: 365042524;
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o. Konin 73 1050 1735 1000 0092 2914 7989 

FORMULARZ KONTAKTOWY


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartosz Żabierek – adwokat.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z celem zawartej umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zlecenia, oraz przez okres, który regulują odrębne przepisy.
4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych umożliwi wykonanie umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy.
7. Państwa dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały wyłącznie w celu realizacji zlecenia, oraz wywiązania się z ustawowych obowiązków Administratora wynikających przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności: pracownikom i współpracownikom Kancelarii Adwokackiej Bartosza Żabierka, a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności dostawcą przestrzeni serwerowych, administratorom stron internetowych, informatykom, biegłemu rewidentowi i audytorowi, firmie archiwizującej.
8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie.
9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się
z nami pod adresem e-mail: adwokat@adwokat-zabierek.pl


Polityka cookies
1. Administratorem danych jest Bartosz Żabierek – adwokat.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Witryna http://www.adwokat-zabierek.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
4. Zebrane dane w postaci, wyłącznie plików cookies służą do monitorowania
i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).            
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pomocy w tym zakresie należy szukać w instrukcji dostawcy przeglądarki.    
7. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: adwokat@adwokat-zabierek.pl